Referater div.

Fællesrådsmøde 4. oktober 2021

Fællesrådsmøde mandag 4. oktober 2021

Tilstede: Paul Erik Schallert, Iver Kack, Povl Callesen, Eigil List, Dan Albjerg, Toni Schmidt, Niels Holck Jeanette Meng Søgård og Peter Todsen.

Fraværende: Paul Jørn Tingleff, Kim Brydesen, Mogens Ravn, Jørgen Hoeck, Gerhard Kinze, Kent Ravn, Ib Ravn og Henriette Fries.

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 2. Valg af ordstyrer: Paul Erik schallert.
 3. Meddelelser fra formand: God indvielse af byfornyelse. Der var rimelig god opbakning fra byen. Preben Moldt gav LLF et gavekort på 10.000 kr. Pengene skulle have været brugt på et arrangement med ”lægehusgruppen”, men Corona satte en stopper for det. Han valgte at give dem til LLF.
 4. Planlægning af valgmøde 7/10 2021: Der er udvalgt 4 hovedemner med tilhørende spørgsmål. Der udvælges 1 person til hvert emne, til at stille et spørgsmål. Jeanette – trafik, Iver – jollehavn, Povl – ældre og Lars Warming – unge og idræt. Peter sørger for at hente vingaver, øl og sodavand i brugsen.
 5. Trafik, hastighedsnedsættelse: Der undersøges ved kommunen om de kan være behjælpelige med, at ansøge politiet om der kan laves hastighedsnedsættelse på udvalgte strækninger.
 6. Seniorbofællesskab: Der arbejdes videre med seniorboliger.
 7. Fællesblad: Det første blad udkommer 1 december. Bladet bliver trykket i Tinglev. Idrætsforeningen står for omdeling 4 gange i året, for 8.000 kr.
 8. Status initiativpulje: Deadline for at søge er 31/12 2021. Der er givet penge til, flagalle, fællesblad, kunststofbane, rydning af krat ved Løjt børnehus, julelys, infotavler og stendige ved forsamlingshuset.
 9. Byparken: Krattet ved Løjt børnehus ryddes efter løvfald. Byskoven er under udarbejdelse, når den skal etableres, betaler ”Fonden efter Markus Jebsen”.
 10. Nyt fra diverse foreninger og grupper: Eigil – Forsamlingshuset: det er gået godt på trods af Corona. Udfordringer for forsamlingshuset, er at de mangler frivillige, til hjælp i dagtimerne, til b.la. begravelser og andre arrangementer. Jeanette – Juletræsfest: afholdes 19/12. Der skal bruges 6-8 ”tovholder”, som kan hjælpe med forskellige praktiske opgave, på nogle små værksteder. Dan – fars køkkenskole: Køkkenskolen starter op igen i løbet af efteråret, med Ninna Haggenau som underviser. Povl C – Børneteater er i gang. Iver – Stigruppen: der er sat bænke op, rundt om den nye sø ved Kromai. De private dagplejer har sponseret et bord/bænkesæt ved søen. Julelys er sat i produktion.
 11. Næste møde og punkter hertil: Næste møde 6/12 2021 kl 18. Ved næste møde afholdes der julefrokost. LLF betaler for platten, ca 140-150 kr pr person. Der er sodavand tilovers fra valgmødet, øvrige drikkevare tager man selv med. Peter sørger for at bestiller platter. Alle arbejdsgrupper bliver inviteret.
 12. Evt: I 2022 kommer Tour de France forbi Løjt Land. Genner lokalråd er i gang med at planlægge nogle aktiviteter. Åbæk efterskole og Knapp´en er også ved planlægge noget, i og med Tour de France kommer forbi dem.
Fællesrådsmøde Mandag d. 16. august 2021

Referat Løjt Fællesrådsmøde Mandag d. 16. august 2021 kl. 19.00

Sted: Løjt forsamlingshus

Tilstede: Peter Todsen, Iver Kaack, Poul Erik Schallert, Toni Schmidt, Henriette Fries, Kent Ravn, Niels Holck, Jørgen Hoeck, Marianne List, Jeanette Meng Søgård, Dan Albjerg og Gerhard Kinze

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. Valg af ordstyrer.

Poul Erik valgt

 1. Meddelelser

Iver fortalte at;

Penge til julebelysning er bevilliget

Penge til indvielse af kultur-og handelstov bevilliget.

 1. Status på indvielse af kultur- og handelstorv

Iver fortalte om programmet for dagen:

Kl. 09.00 Kaffebord i forsamlingshuset,

Kl. 10.00 Indvielse af torvet med taler. Iver byder velkommen og Jørgen Hoeck siger et par ord.

Kl. 10.30 - 14.00 Musik ved Brugsen

Kl. 11.00 Indvielse af legeplads ved børnehuset

Kl. 11.00 – 15.00 Mad ved Brugsen

Kl. 10.00 – 15.00 Politisk debat telte. 

Desuden vil Løjt IF lave et løb.

Dagen før indvielsen kommer den nye bænk.

To do: De eksisterende bænke skal flyttes et par dage før indvielsen.

To do: Der mangler lydanlæg til indvielsen. Iver kontakter kommunen.

To do: Forsamlingshuset stiller talerstol op. Jørgen står for snor og saks. Brugsen vil gerne have hjælp til opstilling af telt.

To do: Marianne tager kontakt med Jyske Vestkysten, så dagen medie dækkes.

To do: Jørgen kontakter kommunen, så pladsen bliver rengjort til dagen.

To do: Iver kontakter kommunen, om det er muligt at få noget op på Infotavlen.

 1. Emner til valgmøde

Iver spørger Poul Orla Jensen om han vil være med til at lave spørgsmål til valgmøde. Henriette, Iver og evt. Poul Orla laver spørgsmål /power points.

Flere forslag til emner:

Udfordring med Sandskærvejen og Barsøvejen

Ingen Borgerrådgiver.

Ældre politik: Hvad vil kommunen, almenboliger eller privat udlejninger.

 1. Seniorbolig fællesskab

Marianne orienterede om borgermøde i morgen (17/8)

 1. Fællesblad

Poul Erik orienterede om bladet. De vil søge fonden til udgivelse af det første blad. På torsdag (19/8) er der møde om bladet.

 

 1. Status på initiativ pulje

Iver orienterede om, at

 • Bænken er godkendt
 • Dige ved forsamlingshuset er godkendt

 

Der er 149.000 kr. tilbage i puljen og der skal søges inden 27. august. Obs. Der skal bruges cirka 30.000 kr. til revision.

 

Iver sender ansøgning om rydning af bypark til initiativpuljen. 

Husk, der skal søges midler til første udgivelse af fællesblad.

 

To do: Iver undersøger muligheden om udsættelse af deadline til initiativpuljen.

 

 1. Byskov

Jørgen orienterede. Arealet/krattet er plejehjemmets og der er indhentet tilbud på rydning af arealet.

 

 1. Nyt fra grupperne

 

Stigruppe ved Gerhard orienterede om, at tur nr. 12 er ryddet. Der er to nye stier på tegnebrættet.

Julebelysning ved Gerhard, budget på cirka 42.000 kr. godkendt (30 nye julestjerner). Gerhard køber oplader.

 

Arrangement gruppen m. Jeanette orienterede om, at det står i stampe fx juletræsfest.

 

Fars køkkenskole ved Dan orienterede om, at Fars køkkenskole starter op igen, dog mangler der frivillige.

 

Toni orienterede om, at der snart kommer en storkerede op i Boiskov.

 

 

Næste møde/ punkter

 

Næste møde er 6. december med efterfølgende julefrokost.

Julefrokosten er for alle, også arbejdsgrupperne. Det er egenbetaling.

Marianne forslog, at Mdr. sang for kvinder skal være en arbejdsgruppe under fællesråd. Dette punkt tages op på næste bestyrelsesmøde.

Forslag til Landdistriktspris – fuglelund.

Infotavler ved Brugsen, 2 x Sandskær og Skarrev. Forslag at Løjtstierne.dk kommer med på tavlen med en QR kode.

Fællesrådsmøde 24. juni 2021

Referat Løjt Fællesråd, Torsdag d. 24. juni 2021 kl. 19.00
Sted: Brandstationen

Tilstede: Poul Callesen, Peter Todsen, Iver Kaack, Poul Erik Schallert, Toni Schmidt, Henriette
Fries, Kent Ravn, Niels Holck, Jørgen Hoeck, og Gerhard Kinze

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.  Dagsorden godkendt.
 1. Valg af ordstyrer. Poul Erik valgt.
 1. Meddelelser fra Iver Kaack
  Den 24/4-21 var Poul C og Iver til møde i Det Fælles Udviklingsråd. Her blev det drøftet hvad dets rolle var – og hvordan fællesrådene i de forskellige byer, kunne få gang i aktiviteterne efter Corona.  Iver fortalte også, at infotavlerne havde fået ophæng i dette råd – og her ville man arbejde videre med infotavle problematikken.
 1. Byparken v. Løjt børnehus (Jørgen Hoeck)Der arbejdes på  at få etableret en skov ved Løjt Børnehus. Pt var der bekymring omkring tilblivelsen af projektet, da både finansieringen samt at kommunen var dvælende i spørgsmålet om etableringen. Der var dog håb om at projektet kunne realiseres.
 1. Fællesblad/ (Povl Callesen)
  Poul og Poul Erik arbejder for et f llesblad for L jt forenings- og erhvervsliv, skole, kirkenosv. Poul Erik og Poul havde haft m de med menighedsr det, og der var opbakning til at lave et f lles blad – a la Genner nyt. Menighedsr det vil gerne give afkald p  kirkebladet, dog ønsker de at have midtersiderne. Der skal laves tre forsøgs blade, hvorefter bladet skal evalueres. Formål med bladet er, at bidrage til at samle løjt/fællesskabet.
 1. Status for initiativ pulje (Jørgen Hoeck) Julebelysning er godkendt – dog mangler pengene at komme ind på  konto en. Når  pengene er kommet, sættes projektet i gang ved Gerhard.

  Bænken ved det grønne område ved GrilleRiget og kirken bliver betalt af kommunen. Dvs. at der kommer penge retur fra initiativspuljen. Kommunen stiller bænken op og kirken står for vedligeholdelse af bænken.

  Der er givet 230.000 kr. til renovering af stendiget ved forsamlingshuset. Udfordringen er, at diget er i meget dårlig stand, og risikere at styrte sammen. Der er indhentet tilbud hjem på ca. 200.000 kr. til reparation af diget. Det blev forslået, at de sidste penge kunne bruges til yderlige udgifter i den forbindelse.

Seniorbofællesskab (Jørgen Hoeck)
Den 17. august 2021 er der borgermøde. Der arbejdes på  31 boliger til 60+. Pt. arbejder to arkitekter på at designe udenomsarealet/parken.

Indvielse af kulturpark og handelstorv (Iver Kaack) Den 11. september 2021 vil der være indvielse af kulturpark og handelstorv. Stedet er næsten færdigt, dog kan overgangene først laves færdige til næste år,  når jorden har sat sig.

Program for dagen bliver håndteret på  et møde den 28. juni 2021.

Borgermøde politiker 7/10 (Iver Kaack)
Den 7. oktober vil der være vælgermøde til kommunalvalg. Mødet vil finde sted på skolen. Der blev forslået følgende som ordstyre; Jesper Thomas (Poul C kan kontakte ham),
Siegfried Matlok eller Mads Sandemann/ jyske (Henriette kontakte ham)
Emner til borgermøde
”Hvordan vil de sikre Løjt – vugge til krukke”.
Ældre politik:
Hvad har de af planer for ældre i Løjt

 • Herunder eventuel udvidelse af plejehjemmet
 • Seniorboliger

Sikre ungdomsboliger
Sikre skoleveje
Fx mange cykler mellem Genner og Løjt – den nuværende løsning er ikke god nok
Bedre skolevej fra bla. Kromai, Hessel.. og Barsøvej.
Forbedre aktiviteter og faciliteter til de unge
Forbedre idræts faciliteter

Tour de France 2022 (Kent Ravn)
Kommunen har afsat midler til event o.lign. Der kan s ges op til 50.000 kr. – og 75 % af projektets kan dækkes af disse midler. Der er ansøgningsfrist den 5. oktober 21 og 15 feb.
Der blev nedsat et udvalg best ende af Kent, Toni og Henriette – der vil afdække mulighederne for et arrangement eller lign.

Næste møde:
Den 16. august 2021 kl. 19.00
Punkter til dagsorden:

 • Kirketoftens venner
 • Status på  fællesbladet
 • Flytning af byskiltet på Bodumvej


Jørgen Hoeck gjorde reklame for https://www.metropolis.dk/walking-landscapes-aabenraa/

Referat Generalforsamling 2021

Referat generalforsamling Løjtland Fællesråd

7/6 2021

Iver byder velkommen til generalforsamling for LLF.

Gaby Scheel fra Fuglelund Naturcenter, holder et foredrag om hvad de g r og sysler med. Fuglelund Naturcenter er et tilbud for skoler og daginstitutioner. Fuglelund er ejet af Markus Jebsen, han  nsker at udbrede mere naturarealer og har derigennem oprettet en fond, hvor man kan s ge penge til natur projekter.
Ib Ravn spørger om der kan gives et lille sponsorat til en storkerede ved Boiskov børnehave.

 1. Valg af dirigent: Paul Erik Schallert. Der er indkaldt rettidigt til generalforsamling.
 2. Valg af stemmet ller: Kent Ravn og Gerhard Kinze. Der er 21 stemme berettigede.
 3. Afl gning af beretning: Ved formand Iver Kaack. Beretning lagt ind, sendt af Iver Kaack.

Formandsberetning
Endnu en gang velkommen til alle fremmødte, hvor vi omsider kan samles nogle flere i disse corona tider og hvor fremtiden ser lidt lysere ud, efterhånden som vi alle er blevet vaccineret.
Der er ikke blevet afholdt så mange møder som vi kunne tænke os, det første møde blev holdt i bestyrelsen d. 10 juni hvor vi skulle konstituere os. Den nye bestyrelse var Eigil List, Peter Todsen, Povl Callesen, Poul Jørn Tingleff og Iver Kaack. Supp. Poul Erik Schallert og Kim Brydesen.

Eigil List  ønskede ikke at fortsætte som formand og pga. af mangel på tid ville han heller ikke være en del af bestyrelsen. Peter Todsen ønskede ikke at fortsætte som næst formand. Efter konstituering blev Iver Kaack ny formand og Povl Callesen ny næstformand, Poul Jørn Tingleff kasserer, Peter Todsen og Poul Erik Schallert. Supp. Kim Brydesen.
Vi blev enige om at fortsætte med at afholde møder med diverse tovholder i vores grupper, div. foreninger hver anden måned, men pga. af corona har vi kun afholdt to møder d. 24 aug. Og d.7 okt.
Men til trods har der været flere ting der har fyldt i 2020. Byudvikling og kloakering har fyldt meget, til trods for store forsinkelser blev kulturpladsen ved forsamlingshus færdig og handelstorvet er også ved at være p  plads. Kloakering kommer til at fylde meget de næste mange måneder.
En ting der lykkedes i 2020 var at åf julebelysning i Løjt igen, det har tidligere været en opgave der blev udført af den nu nedlagte Løjtland Erhvervs foreningen.
Vi søgte penge ved udviklingspuljen, som bevilgede 42000kr. Løjt smedeværksted lavede en stjerne som Gerhard Kinze havde tegnet og Solar Camp leverede lyskæde som er drevet af solceller.
Der har også været aktivitet i diverse grupper, desværre har der også været stilstand i nogle på grund af restriktioner.

 • Flagale v. Poul Erik Schallert, flagene har været oppe til trods for alt grave arbejde i midt byen.
 • Stigruppen v. Gehard Kinze, der er blevet lavet nye stier og de gamle er blevet vedligeholdt.
 • Pedelgruppen v. Ib Ravn, der er blevet rengjort og vedligeholdt nogle grønne områder.
 • Puljegruppen v. Eigil List, der er kommet nye retningslinjer for 2021 og puljen stopper 31.12.2021.
 • Byudviklingsgruppen v. Jørgen Hoeck, en del møder med kommunen, skulle gerne være færdig 2021
 • Julebelysningsgruppen v.Gerhard Kinze, der arbejdes på at få 30stk ekstra julestjerner opsat, Nørregade og Nørbyvej, vi vil lave en ansøgning til puljegruppen.
 • Kulturnat gruppen v. Kent Ravn og Lasse Dam, kulturnatten er aflyst, flyttes til 20-21 maj 2022 vil blive afholdt sammen med ringridning.
 • Fars køkkenskole v. Dan Albjerg Ingen aktivitet pga. restriktioner var ellers godt i gang inden nedlukning.
 • Arrangement gruppen v. Jeanette Meng Søgård, ingen aktivitet, var også godt i gang med juletræsfest og fredags hyggeaftner, et par timer hvor man kunne spise sammen og lidt underholdning i forsamlingshuset.
 • Seniorboliger v. Marianne List, en nystartet gruppe som arbejder på at få bygget seniorboliger og en fælles park ved Margretegård bagved plejehjem.
 • Økonomi, vi har været s  heldige at f  25343kr fra kulturnatsfonden, som er blevet nedlagt og 10406kr fra erhvervs forening som ogs  er nedlagt. S  økonomien er pt. Ok.

Til afslutning vil jeg gerne sige tak til Tovholder i de forskellige grupper og foreninger, ogs  dem som arbejder i de forskellige grupper, det er dejligt at se så stort et fællesskab, som jeg vil håbe fortsætter fremover, også tak til bestyrelsen. Det er vigtigt at div. foreninger og erhverv støtter op, vi får kun fællesrådet til at fungere når så mange som muligt støtter op om fællesskabet.
Også tak for godt samarbejde med Genner lokalråd og Genner bugt netværk.”

 1. Fremlæggelse af regnskab: Poul Jørn Tingleff freml gger regnskab for 2020.
 2. Fastlæggelse af budget: Poul Jørn Tingleff fremlægger budget 2021. Der forventes et lille underskud.
 3. Fastlæggelse af kontingent: Iver foreslår at kontingentet på 500 kr fastholdes.
 4. Indkomne forslag: Ingen
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Povl Callesen, Iver Kaack og Peter Todsen. Alle ønsker genvalg. Jørgen Koldby ønsker at stille op. Der er derfor 4 opstillede til 3 pladser. Kort præsentationsrunde af de opstillede. Der er 21 stemmeberettigede. Iver fik 19 stemmer, Jørgen fik 8 stemmer, Povl fik 17 stemmer og Peter fik 14 stemmer. Valg af suppleanter. Der skal vælges 2.


Kim Brydesen er på valg, han ønsker ikke genvalg. Henriette Fries, Toni Schmidt og Jørgen Koldby stiller op til valg. Henriette fik 20 stemmer, Toni fik 12 stemmer og Jørgen fik 9 stemmer.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant: Nuv rende revisor ønsker ikke genvalg. Svend Aage Nissen er suppleant og ønsker at overtage posten som revisor. Revisorsuppleant blev Rasmus Bøgen.
 2. Evt: Iver Fortæller, at Niels Holck fik i forbindelse med hans pris for ”Landsbyildsjæl”, 10.000 kr, som han har doneret til LLF. Pengene skulle bruges på et projekt som kunne gavne byen. LLF har valgt at bruge pengene på nye højskolesangbøger til forsamlingshuset.

Der arbejdes på at lave et fællesblad for Løjt Land. Det er et håb, at så mange foreninger ønsker være med. Menighedsrådet har ønske om at være med og deles om det økonomiske.

Den 11/9 2021 er der indvielse af ny kulturtorv og handelstorv.
Den 7/10 2021 er der vælgerm de med de opstillede partier. Arrangementet afholdes på Løjt skole.

Referent: Peter Todsen.

Bestyrelsesmøde 10 juni 2020

Bestyrelsesmøde i Løjt Land Fællesråd.

Løjt forsamlingshus 10/6 20.

Ad 1. Velkomst:  

Velkomst ved afgående forman Eigil List

Ad 2.   Konstituering:

Den nye bestyrelse blev sammensat med følgende personer.

Formand:              Ivar Kock.

Næstformand:     Poul Callesen.

Sekretær:              Eigil List.

Kasser:                   Poul Jørn Tingleff.

Ad 3. Orientering omkring Covi 19 og nyt fra kommunen:

Medsendes som bilag: referat fra seneste DFU møde den 8. juni

Ad 4. Plan over struktur på fremtidige møder.

Der vil på førstkommende bestyrelsesmøde blive besluttet hvordan den fremtidige struktur skal være med afsæt i vedtægterne.

Ad 5. Evt.

Referent: Kim Brydesen.

Generalforsamling 2020

Generalforsamling/Repræsentantskabsmøde

Mandag den 2. marts 2020 kl. 19.00 i Løjt Forsamlings- og Kulturhus - Løjt Nørregade 1, Løjt Kirkeby

 1. Valg af dirigent og valg af referent
 • Dirigent: Erik Sten Boe
 • Referent: Jeanette Meng Søgaard
 1. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af 2 stemmetællere
  • Godkendt
  • Erik Sten Boe og Eigil List
 1. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år

Formand Eigil List beretter om Fællesrådets arbejde det forløbne år

 • Fællesrådet er måske den mindste forening på Løjt Land, men meget aktiv og indflydelsesrig
 • Fællesrådet har etableret en arbejdsgruppe, som har formået at få en ny lægeklinik til Løjt
 • Byudviklingsarbejdet er en del af Fællesrådet, med både idébearbejdelse, samarbejde med Aabenraa Kommune og uddeling af puljemidler
 • Stigruppen er en aktiv arbejdsgruppe under Fællesrådet, med egen hjemmeside
 • Fællesrådet holder møde hver anden måned
 • Jørgen Hoeck viser billeder af og fortæller om Byudviklingsprojektets fremskridt og samarbejde/forhandlinger med kommunen
 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Paul Jørn Tingleff beretter om Fællesrådets budget og årsregnskab 2019, herunder Byudviklingspuljemidler - se bilag
 • Regnskabet er godkendt!
 1. Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
 • Budgettet er godkendt!
 • Ingen ændringer til indmeldelsesgebyr eller kontingent
 1. Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år

Forslag til vedtægtsændringer: Forslag til nye vedtægter fremlægges på repræsentantskabsmødet

 • Eigil List uddeler, fremlægger og viser ændringsforslag til Fællesrådets vedtægter
 • Vedtægtsændringerne er enstemmigt godkendte og vedtaget!
 • Fokus på ”Vild med vilje” og biodiversitet på fællesområder, grønne områder, grøftekanter og i private haver i Løjt Kirkeb
 1. Valg til forretningsudvalget/bestyrelsen

Fællesrådets nuværende bestyrelse består af:

Formand - Eigil List

Næstformand - Peter Todsen

Sekretær - Ejgild Lund sekretær

Kasserer - Paul Jørn Tingleff kasserer

Poul Callesen, Ivar Kock og Poul Erik Schallert

På valg er følgende: Eigil List, Paul Jørn Tingleff, Paul Erik Schallert, Ejgild Lund (ingen genvalg)

D.d. er valgt:

 • Eigil List
 • Paul Jørn Tingleff
 • Paul Erik Schallert – Suppleant
 • Kim Brydesen – Suppleant
 1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  • Ulla Pedersen, Vesterballevej
  • Svend Åge Nissen – Suppleant
 1. Eventuelt
  • Efterspørgsel til en folder for Landsbypedellerne
  • Oplysning om ændringer i planerne vedrørende kloakering og fjernvarme

Refereret af: Jeanette Meng Søgaard

Fællesrådsmøde 22. marts 2020

22/3 2021
Løjtland Fællesråd
Tilstede: Iver kaack, Poul Callesen, Poul Erik Schallert, Dan Albjerg, Eigil List, Kent Ravn, Jeanette Meng Søgård, Marianne List, Jørgen Hoeck, Gerhard Kinze, Kim Brydesen og Peter Todsen
Fraværende: Mogens Ravn, Paul Jørn Tingleff og Niels Holck.

 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.
 2. Valg af ordstyrer og referent. Ordstyrer, Poul Erik Schallert. Referent, Peter Todsen
 3. Meddelser fra formand Iver Kaack. Niels Holck ønsker at donere hans præmie, på 10.000 kr, han fik i 2019, til et velgørende formål/projekt.

Der blev afholdt et onlinemøde 8/2 2021 med gennemgang af regnskab og budget. Der vil i 2021 være budgetteret med et mindre underskud.
Julebelysning- Det lykkedes at få samlet penge ind til produktion og opsætning. Resultatet er blevet positivt modtaget af byens borger.
Årets landsby 2021, blev Hjordkær.
Det nye regnvandsbassin er ved at blive etableret vest for Kromai. Det bliver med et vandspejl på ca 0,8 ha. Der bliver en trampesti omkring bassinet og der arbejdes i, at få noget beplantning også.
Der skal efterfølgende etableres et bassin syd for Lykkevej. Der har været en del utilfredshed blandt borger på lykkevej, som får bassinet tæt på deres grund. De berørte borger har spurgt LLF om hjælp til at kontakte kommune og Arwos, om mulighed for at ændre lidt på beliggenheden af bassinet.
Eigil spørg efter regnskab og budget, Iver svarer, til generalforsamling.

 1. Kulturnat 2021. Kent: Der er afholdt et lille møde i start marts. Hvad gør vi i forhold til Corona??

Flertallet i gruppen ønsker kulturnatten udsat til 2022. Den nye dato bliver 20-21 maj 2022. Det er samme weekend som ringridning. Kent har snakket med formanden for ringridderforegningen, Morten Olsen. Har var meget positiv omkring et fælles arrangement.
Der er stadig et ønske om at holde et eller andet lille arrangement d 11 september, måske lidt ala løjterlig lørdag.

 1. Natur fitness. Iver: Natur fitness har endnu en gang taget kontakt. Kontakten var forholdsvis aggressiv og pågående. De har også taget kontakt til spejderne, Fuglelund og Løjt børnehus. Det virker som et firma der kun vil sætte projekter i gang for at kunne søge penge ved kommunen.
 2. Hjemmeside/Landsbyapp. Hjemmesiden har ikke haft det godt, men er ved at komme på fode igen. Landsbyappen har haft det rigtig dårligt det seneste års tid. Den har mest kun været brugt til kalenderdeling, i og med der ikke har været nogen arrangementer pga corona, er appen sat på standby.
 3. Nye retningslinjer for initiativ pulje. Kommunen vil standardisere alt omkring puljemidler. Derfor skal alle ansøgninger nu godkendes af kommunen.

LLF kan forholdsvis godkende projekter og ansøgninger til og med 30.000 kr.
Løjt børnehus har fået ca 30.000 kr til deres nye legeplads og diverse redskaber.
Idrætsanlægget har søgt om 50.000 kr til kunststofbane. Der arbejdes på, fra anlæggets side, at lave kunststofbane med gummi fra bl.a. gamle bildæk. Der ønskes generelt ikke i LLF, at der bruges
gummi på banen, da det ikke er særlig godt for miljøet. Gummien vil sprede sig ud i naturen med vind og vejr og der vil slæbes en del ud af banen på skoene. Der har i tidernes morgen, blevet indhentet tilbud på flere alternativer, men gummifyld er det billigste. Kunststofbane ønskes bl.a. fordi der efter perioder med regn ikke kan spilles på banerne. Der stilles spørgsmålstegn fra LLF`s side, hvorfor der ikke bruges penge på banen på Hundklem, så der kan spilles der. LLF ønsker at komme i dialog med anlægget om hvad der er af alternativer og om der evt er noget LLF kan hjælpe med.

 1. Seniorbofællesskab. I ca 1 ½ år, har en lille arbejdsgruppe været i gang med at undersøge muligheder for seniorboliger i Løjt. Der er for få ældre/senior boliger i Løjt. Mange vil gerne blive i Løjt når de har solgt deres parcelhus.

Området med seniorboliger skal have en stor fælles have/park i stedet for et fælleshus.
Der er søgt penge ved kommunen, for at få udarbejdet materiale og tegninger til projektet.
Domea Rødekro er meget interesseret i projektet. HAB (Haderslev Andels Boligforening) har også vist interesse.
LLF støtter op og synes det er et godt initiativ.

 1. Informationstavle. Der er sat en info tavle op, ved indkørslen til byen på Bodumvej. Der har igennem en årrække ikke været ønske at få en tavle sat op. Beslutningen er politisk bestemt og har ikke noget med LLF at gøre. Der er dog uenighed, om der er gjort nok fra LLF`s side, om undgå opsætning.


Det koster 500 kr at få en meddelelse eller reklame op på tavlen.
Der ønskes at der skal stå ”velkommen til Løjt” i stedet for ”velkommen til Aabenraa kommune”.
Punktet om infotavlen og dens fremtid, tages op på et senere møde.

 1. Generalforsamling. Generalforsamlingen skal ifølge vedtægter af holdes senest i april.


Skal der holdes virtuel generalforsamling? Der ønskes ikke virtuel generalforsamling.
Generalforsamling udskydes til, når forsamlingsforbuddet/Corona tillader det.

 1. Borgermøde politiker uge 40. Der ønskes et borgermøde i uge 40, med politiker inden det kommende kommunalvalg.
 2. Nyt fra diverse grupper og foreninger. Stigruppen: Der har været stilstand pga corona. Stierne bliver godt brugt, med masser af positive tilbagemeldinger.


Der er foreløbig 2 nye stier i støbeskeen.
Infokanalen har sponseret 5000 kr til stigruppen. Er der mulighed for at lave en app, som gør det hurtigere og lettere at tilgå stierne og info herom?
Kent, Løjt brandværn: Der er øget tilgang af nye medlemmer til Løjt brandværn.
Eigil, forsamlingshuset: Alle arrangementer slut 2020 – juni 2021 er aflyst. Der er på trods af manglende indtægt, lykkedes at komme ud af 2020 med et lille plus.
Flagalle: Begrænset flagning pga corona og vejarbejde i byen. Der skal gennemgås om rørene er til flagene er korrekt placeret, når vejarbejdet er færdigt.

 1. Næste møde og punkter hertil. Næste møde afholdes 7 juni. Der håbes på at vi kan mødes face to face.
 2. Evt. Jørgen Hoeck har fået lavet en folder om de gamle kaptajnsgårde på Løjt land. Folderen vil ligge bl.a. i Brugsen og Rundemølle.
Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Login Form
Login admin

Lojtland.dk  og Løjtland Fællesråd

Kontakt: lojtland.fallesraad@gmail.com